Groenvisie

GROENVISIEmetvervaging.pngwoensdag 10 maart 2021 15:00

De Groenvisie vormt naast de Woonvisie, de Mobiliteitsvisie en de Economische visie één van de bouwstenen voor de toekomstige integrale Omgevingsvisie van de stad. De gemeente moet de fysieke omgevingswaarden in beeld brengen en vastleggen in een Omgevingsplan en -verordening, om de balans bij een integrale afweging van deze belangen te waarborgen. De ambities in deze Groenvisie zijn verwoord in goede intenties, maar ze zijn stadsbreed en te algemeen geformuleerd naar het oordeel van meerdere fracties en insprekers. Op pag. 47 wordt gesproken om per wijk de belangrijke plekken in beeld te brengen. De belangrijke plekken zijn echter niet alleen die op de Kansenkaart.
De ChristenUnie-SGP vroeg tijdens de raadscommissie om de kaders en de randvoorwaarden, die uit de genoemde visies voortvloeien, in wijkkaarten meer concreet vast te leggen. De wethouder gaf echter aan dat niet te willen. 

Voor goede communicatie met de wijkbewoners is het zeer nuttig om de soms zelfs tegenstrijdige belangen vanuit de verschillende visies samen in kaart te brengen en in een participatieproces te zoeken naar een verenigd plan. Wijkkaarten kunnen ook voor de uitvoeringsplannen een meerwaarde hebben, omdat bijvoorbeeld planningen in hun onderlinge samenhang in beeld gebracht worden. De behoefte aan concretisering blijft, omdat dit het gesprek met de participerende burger over de plannen verbetert. 

« Terug