Zorgen

De afgelopen tijd is er meer verantwoordelijkheid van het Rijk op het gebied van gezondheidszorg naar de gemeente doorgeschoven. Door goede samenwerking tussen Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is dit hier relatief soepel gegaan. De ChristenUnie-SGP wil zich ervoor inzetten dat waar dat nodig is, maatwerk geleverd kan worden. We zien in dat deze zorg niet alleen medisch nodig is, maar ook door iemands beeld van God, andere mensen en de wereld verkeerd kan worden beïnvloed. Ook op lokaal niveau willen we blijven waken voor onachtzaamheid op het gebied van medisch-ethische kwesties.

De ChristenUnie-SGP ziet de samenwerking tussen Vlaardingen, Maassluis en de wijk-ondersteuningsteams (WOT's) in Schiedam met de regionale zorginstellingen zoals ROG+ en Stroomopwaarts steeds beter vorm krijgen. We blijven ons inzetten om te kijken dat niemand buiten beeld blijft als hij/zij hulp nodig heeft. Voor jongeren kan hierbij een mentor in de zoektocht naar een vervolgopleiding of werkplek een groot verschil maken. We zien bijvoorbeeld in begeleide stageplaatsen een goede mogelijkheid om hen de sociale middelen te geven om eigen benen te leren staan.

Er wordt steeds meer van veel burgers gevraagd, soms te veel. Ook andere problemen in de persoonlijke sfeer kunnen zorgen, dat iemand grip op zijn/haar plek in de maatschappij verliest. Hier kan gedacht worden aan de geestelijke gezondheid, door bijvoorbeeld eenzaamheid, verslaving of relatieproblemen. Maar ook op maatschappelijk vlak kan een probleem ontstaan door sociale isolering, werkloosheid, armoede en schulden. Verder kan de lichamelijke gezondheid door bijvoorbeeld te weinig beweging, stress en geluidshinder achteruitgaan. De ChristenUnie-SGP vindt ondersteuning van verenigingen en organisaties die hierin hulp kunnen bieden, door hulpverlening, zorg of het verlenen van sportmogelijkheden belangrijk en wil dit blijven stimuleren. De gezondheid van jong en oud, de integratie en sociale cohesie onder Schiedammers is hiermee namelijk gediend.

De ChristenUnie-SGP waardeert de inzet van (jonge) zorg- en hulpverleners als professional, vrijwilliger of mantelzorger. We vinden dat Schiedam moet blijven waken dat zij niet overvraagd worden in het werk dat zij doen.