Voorlichting in het basisonderwijs

Basisonderwijs.pngdinsdag 16 juli 2019 18:43

Op de gemeenteraadsvergadering van 2 juli in Schiedam is naar aanleiding van de inbreng van ChristenUnie-SGP een discussie ontstaan over over beleid rond LHBTI (Lesbische vrouwen, Homosexuele mannen, Bisexuelen, Transgenders en Interseksuelen) die ook naderhand in de media veel aandacht heeft gekregen. Dit onderwerp ligt gevoelig, o.a. door de persoonlijke pijn die mensen met een LHBTI-achtergrond (LHBTI’s) vaak ervaren doordat zij zich onbegrepen voelen. Er is in ons land (zowel buiten als binnen christelijke kring) veel in beweging op dit vlak. Wij zien ook dat er in ons land en in Schiedam fundamentele verschillen zijn in visies wat de beste morele en sociale benadering is van dit thema. Ons motief in deze discussie was om op te komen voor de vrijheid van scholen en ouders om in deze kwestie hun eigen keuzes te mogen maken bij het opvoeden van jonge kinderen.

Uit de berichten en reacties in de media blijkt dat het punt dat we wilden inbrengen op de raadsvergadering niet voor iedereen helder is. Daarom geven we hieronder een hopelijk meer duidelijke uitleg hierover:

De aanleiding van de LHBTI-discussie op de gemeentevergadering was een vraag die een week daarvoor tijdens de raadscommissievergadering van 26 juni is gesteld door de fractie van Dijk (een afsplitsing van de SP). Deze vraag was gericht aan wethouder van Aaken en was een verzoek om op Schiedamse basisscholen de voorlichting rond LHBTI onder jongere kinderen te promoten. Op dit moment loopt er (in opdracht van de Rijksoverheid) al een voorlichtingsprogramma over dit thema op middelbare scholen. Echter uit een proef op Rotterdamse scholen zou zijn gebleken dat het effectiever is om een dergelijke cursus al aan jongere kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar, op basisscholen) te geven.

De reactie van de wethouder op deze vraag was een toezegging om met de scholen het plan van aanpak rond het LHBTI-beleid te bespreken en daarbij ook de proef met jongere kinderen naar het voorbeeld van Rotterdam aan te dragen en het thema sociale veiligheid daarin mee te nemen.

De wethouder kan naar eigen zeggen de basisscholen daarbij niet dwingen om een dergelijk lespakket (of een variant daarop) daadwerkelijk te gebruiken, omdat er vrijheid van onderwijs is.

Wij zijn als ChristenUnie-SGP kritisch en bezorgd over deze gang van zaken om de volgende redenen:

  • Wij vinden het onverantwoord om kinderen op deze jonge leeftijd al met dit onderwerp te belasten. In de fase dat jonge kinderen het fysieke onderscheid tussen een man en een vrouw gaan ontdekken en waarderen, kan het voor kinderen verwarrend werken om hen met een psychisch zoekproces te confronteren dat voor de meesten van hen dan niet (of pas in de puberteit) aan de orde is.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de basisscholen en ouders om over de wenselijkheid van dergelijke lespakketten te beslissen en dit dient dus niet door een wethouder te worden gepromoot (en zeker niet opgelegd). In onze opinie dient de overheid op dit vlak zeer terughoudend te zijn.
  • De LHBTI-lespakketten bevatten elementen waar een deel van de christelijke, en wellicht ook andere religieuze groeperingen in Schiedam zich niet in kunnen vinden.
  • Promotie van ideologisch gekleurde lespakketten voor jonge kinderen door de overheid is in strijd met breed gedeelde principes (tegen staatsindoctrinatie) in de vrije westerse wereld. (En verplichting van zulke lespakketten, zoals fractie van Dijk zou willen, al helemaal.)

Wij hopen dat de wethouder de keuze voor wel of niet invoeren van een LHBTI-cursus voor jonge kinderen volledig overlaat aan de Schiedamse basisscholen en dat deze samen met de ouders een goede afweging kunnen maken of dit wijs, gepast en zinvol is.

« Terug