Maidenspeech Robert Berns

IMAG0033donderdag 27 maart 2014 20:00

Op dinsdag 27 maart werden alle leden van de nieuw gekozen raad door burgemeester C.H.J. Lamers beëdigd en geïnstalleerd.
Hierna kregen alle fractievoorzitters de gelegenheid om terug te blikken op de verkiezingen en in het kort een statement af te leggen over de weg die we bij de collegevorming zouden moeten inslaan. Als fractievoorzitter van een nieuwe partij was dit voor Robert Berns zijn Maidenspeech.

Beste Schiedammer, leden van de raad, voorzitter,

U heeft de fractievoorzitters in het presidium deze week uitgedaagd om over drie zaken bij de beëdiging een statement af te leggen: Over de verkiezingen, de uitslag en de weg die we bij de collegevorming zouden moeten inslaan. Bovendien kwam daarbij het verzoek aan de twee nieuwe partijen en fractievoorzitters om zich kort voor te stellen. Dat wil ik bij deze doen.
U gooit ons hiermee gelijk in het diepe, ondanks de koud water vrees, die we natuurlijk wel wat hebben. Allereerst wil ik u, de griffier en de gemeentesecretaris en allen die daaraan bijgedragen hebben, dankzeggen voor de voortvarende en zorgvuldige voorbereiding van allerlei organisatorische zaken en voor de bestuurlijke adviezen en de ambtelijke overdrachtsdocumenten.

Over de verkiezingen:
Met plezier kijken we terug op de gesprekken bij zorginstellingen, op scholen, op de markt en in de lijsttrekkersdebatten, waarbij een aantal belangrijke gemeenschappelijke zorg- en aandachtspunten naar boven kwamen. Het directe contact met Schiedammers heeft me goed gedaan. Zoals op de markt als een Gorzenees spontaan tegen je zegt: “Je bent als een broer voor me”. Met plezier kijken we terug op het verloop van de verkiezingscampagne omdat het onderlinge respect groeide en er niet op de persoon gespeeld werd. Met plezier en verwondering kijken we terug op de voor iedereen verrassende uitkomst op het einde van de verkiezingsavond. Voor het eerst sinds 1974, toen de SGP haar zetel verloor, heeft de ChristenUnie-SGP nu opnieuw een zetel in Schiedam. Wij willen niet aan de kant blijven staan en blijkbaar willen Schiedammers dat ook wij de schouders eronder zetten.

Over de verkiezingsuitslag:
Het politieke landschap lijkt in Schiedam iets overzichtelijker geworden nu er geen 13 maar 12 partijen in de raad gekozen zijn. De Schiedamse kiezer is overduidelijk geweest. Er zijn grote verliezers en duidelijke winnaars en twee nieuwe partijen in de raad. Het is een goede ontwikkeling dat hun achterban niet alleen in eigen besloten gemeenschappen maar nu ook constructief, open en zichtbaar bijdragen aan, en aansluiten bij, de opbouw van het bestuur van onze stad en het herstel van vertrouwen. Schiedammers hebben met meer dan 21 nieuwe gemeenteraadsleden voor vernieuwing gekozen. Dat zal de bestaande verhoudingen en patronen wezenlijk veranderen.
Het is nu aan ons om daar hard aan te werken en de verwachtingen op een gewenste bestuurlijke  vernieuwing en kwaliteitsverbetering waar te maken, naar het idee van de Schiedammers zelf. Daartoe zou een participatietraject, bv. naar het model van “Schiedam doen”, nuttig kunnen zijn.

Over de weg tot de vorming van een college:
Met deze uitslag is een stabiele coalitie te vormen met 5 partijen en 6 wethouders in één college.
2 wethouders voor D66 en één wethouder voor het AOV, de Socialistische Partij, Leefbaar Schiedam en het CDA. Waarbij D66 de verantwoordelijkheid op zich kan nemen om op vernieuwende wijze orde op zaken te stellen in de gemeentefinanciën. Nu allerlei zorgtaken naar de gemeente Schiedam komen, is besturen met het hoofd én het hart van belang. Het AOV heeft gewerkt aan het draagvlak voor gemeentelijke bemoeienissen op dit terrein,en wat je zaait mag je oogsten. De ChristenUnie-SGP  zal dat ondersteunen ook als er meer problemen ontstaan dan wij met elkaar kunnen oplossen.
Het AOV, de Socialistische Partij, het CDA en Leefbaar Schiedam kunnen voor D66 goede gesprekspartners zijn om vooraf het draagvlak en de praktische haalbaarheid van gewenste vernieuwingen te toetsen. Op meerdere voor hen relevante thema’s hebben deze partijen gelijkluidende doelstellingen.
Samen zullen ze evenwichtig aandacht kunnen geven aan:
- de vrijwillige participatie van alle Schiedammers aan de zorg voor buurt en buurtbewoners;
- een gerichte, passende steun aan ouderen, armen en zwakkeren in onze samenleving;
- het onderwijs en de verbinding met de regionale werkgelegenheid;
- de veiligheid en lokale mobiliteit en de ruimtelijke ontwikkeling o.a. in de ontsluiting van Noord; en
- ruimte voor toeristische activiteiten, studenten, regionale samenwerking en innovatieve bedrijven.
De ChristenUnie-SGP herkent daar in voldoende mate haar eigen prioriteiten en de waarden: zorgzaam, zuinig en zinvol en zal zich aan een dergelijk college, afhankelijk van het collegeprogramma, kunnen verbinden. De ChristenUnie-SGP is tenslotte oprecht blij met de diepgevoelde aandacht van sommige partijen voor waarden en normen, het onderlinge respect tussen de diverse groepen, oud en jong, man en vrouw, medelanders en Nederlanders.

Voorzitter tenslotte een paar persoonlijke woorden om mijzelf voor te stellen:
Al vele jaren bidden enkele Schiedammers elke zaterdag voor de stad, haar bewoners en bestuur. Onvermijdelijk ga je eens oogsten wat je gezaaid hebt, het zij goed het zij kwaad. Daar ontstond dan ook de motivatie om ons praktisch te verbinden aan het bestuur van de stad en deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.  Nu sta ik hier als volksvertegenwoordiger, democratisch gekozen door een deel van de bevolking, en heb ik de eed afgelegd. Nu leggen we de eed of de verklaring af in de overtuiging  “een man een man, een woord een woord”. Toepasselijke woorden van Jezus hierbij zijn: “Laat uw ja, ja en uw nee, nee zijn,  alles wat daarbij komt is uit den boze”.
In de eed echter roepen we daarbij met redenen de Naam van God Almachtig aan. Hij belooft in Zijn Woord dat daar waar wij zijn Naam aanroepen, Hij nabij zal zijn. Dat heb ik bij al het menselijk falen ook echt nodig, wil ik God en het algemene belang in het bestuur van Schiedam met wijsheid, vreugde en vrijmoedigheid, volhardend kunnen blijven dienen en daarvan rekenschap af te leggen.

Voorzitter,
Al nemen de taken van de gemeentelijke overheid toe, de kerntaken, door God aan haar gegeven blijven dezelfde:
- rechtvaardige gemeentelijke verordeningen opstellen, waarbij de goeden niet hebben te lijden onder de kwaden;
- handhaving van de regels en openbare orde, zodat niemand het recht in eigen hand zal nemen; en
- het heffen van belastingen om de gestelde taken uit te kunnen uitvoeren.
Daarbij moeten we niet meer willen uitgeven dan dat er binnen komt, en zo voorkomen dat we de burger gaan overvragen.  Met elkaar kunnen we kritisch zijn op de meerwaarde van nieuwe plannen en de publieke kosten verlagen door persoonlijk verantwoordelijkheid te nemen voor je omgeving.  

Als analytisch chemicus heb ik een tijd gewerkt in het onderwijs, daarna heb ik op het terrein van de arbeidsomstandigheden,  zorg gedragen voor het veilig en gezond werken op de werkplek en in grotere chemische installaties. Ik werk nu enige jaren bij het ministerie van Economische zaken als senior beleidsmedewerker bij de directie Kernenergie en Stralingsbescherming. Een scheikundige voelt zich thuis in een laboratorium. Dat Latijnse woord is een samenvoeging van Ora et Labora, ons “bid en werk”. Dat hoop ik te blijven doen ook wanneer ik thuis raak in deze gemeenteraad.

Dat zal mijn dienst zijn aan deze stad en aan Hem, die mij hiertoe roept.

Ik dank u voor uw aandacht.

« Terug

Reacties op 'Maidenspeech Robert Berns'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.